Apartmanda Çalınan Ayakkabılardan Kim Sorumludur?

Bir ziyaretçimizden aldığımız soruya cevap vermek amaçlı apartmanda çalınan ayakkabılardan kimin sorumlu olduğuna ilişkin yazı oluşmaya karar verdik. Binada çalınan ayakkabılardan kapıcı mı sorumludur, yoksa yönetim mi sorumludur?

Öncelikle Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 18. maddesi gereğince kat malikleri gerek kendi kullanım alanları, gerekse de ortak kullanım alanlarını kullanırken başkalarını rahatsız etmemek ve haklarını çiğnememekle yükümlüdür.

Bu karar gereğince kimse ortak kullanım alanlarını dilediği gibi kullanamaz. Sonuç itibarı ile kimse merdiven boşluklarında veya kişinin kendi dairesinin önünde ayakkabılarını görmeye mecbur değildir. Çünkü bu alan da ortak kullanım alanına girmektedir. Kapı önünde ayakkabı bırakmak estetik görünmediği gibi kapıcı için temizlik sırasında güçlük teşkil etmekte ve binanın hijyenine de zarar vermektedir. Ancak yönetim planında bu konuda bir karar alınmışsa onun uygulanması şarttır. Yani yönetim planında kapı önüne ayakkabı koymak yasaktır hükmü konulmuş ise kendi kapınızın önü olduğunu düşünseniz de ayakkabılarınızı koymanız kanunen yasak olacaktır. Bu kararın tüm bina sakinlerince uygulanması gerekir. Aykırılık durumunda Sulh Hukuk Mahkemelerince dava açılabilir ve yaptırım olarak verilen karara uyulmaması halinde cezai müeyyide uygulanabilir.

Peki Binada Çalınan Ayakkabılar Kimin Sorumluluğundadır?

Bu soruya bir içtihat metni ile yanıt vermek daha doğru olacaktır. Yaşanan olay sonucunda verilmiş karar olduğu için örnek teşkil etmektedir.

“Yargıtay Kararı’na göre apartmanda yaşanan hırsızlıktan site yönetimi ve güvenlik şirketi ile birlikte sorumludur.”

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi

Davacı … tarafından, davalı … Yönetim AŞ – … … Evleri Site Yönetimi aleyhine 22/12/2015 gününde verilen dilekçe ile haksız eylem nedeniyle maddi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın reddine dair verilen 22/06/2016 günlü kararın Yargıtayca incelenmesi davacı asil ve davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçelerinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.
Dava, site güvenliğinin görevini yerine getirmemesi nedeniyle oluşan hırsızlık olayından kaynaklanan maddi zararın ödetilmesi istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş; hüküm, taraflarca temyiz edilmiştir.
Davacı, davalının yönetimini üstlendiği … … Evleri Sitesinde bulunan dairesinin önünde; çocuğuna ait ayakkabının, daha sonraki günlerde ise dairesinin bulunduğu blokun bodrum katında ambalaja sarılı halde bulunan bisikletinin çalındığını, güvenliğin sağlanması amacıyla aidat ödemesine rağmen gerekli tedbirleri almayan davalı site yönetiminden uğradığı zararın tahsili isteminde bulunmuştur.
Davalı, gereken önlemlerin alındığını ve kusurlarının bulunmadığını ileri sürerek, istemin reddedilmesi gerektiğini savunmuştur.
Mahkemece; davacıya ait eşyaların çalınması olayında davacı tarafın üzerine düşen, menkul mallarını ve eşyalarını saklama ve koruma görevini yerine getirmediği, site yönetiminin, açıkta bırakılan eşyaların site içerisinde kaybolmasından sorumlu tutulamayacağı, bu hususta ancak kapalı olan yerlerden girilmek suretiyle eşya çalınması halinde site yönetiminin sorumlu tutulabileceği gerekçesiyle davanın reddine karar vermiştir.
Dosya kapsamına göre uyuşmazlık; davacının oturduğu apartmanda yapılan hırsızlık eylemine dayandığına göre, mahallinde keşif yapılarak, uzman bilirkişilerden tarafların kusur durumuna ilişkin rapor alınmalıdır. Kusurun varlığı halinde varsa zarar ve kapsamı belirlenerek sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde eksik inceleme ile davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiş, kararın bozulması gerekmiştir.


SONUÇ: Temyiz edilen kararın yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, bozma nedenine göre tarafların diğer temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve taraflardan peşin alınan harçların istekleri halinde geri verilmesine 06/03/2019 gününde oy birliğiyle karar verildi.

Sohbeti Aç
💬 Yardım ister misiniz?
İmza Bina Yönetimi
Merhaba 👋
Apartmanda Çalınan Ayakkabılardan Kim Sorumludur? ile ilgili bilgi almak ister misiniz?