Aidat Alacağının Takibi Nasıl Yapılır?

Bina ve sitelerde ihtiyaçların karşılanabilmesi, düzenli bakım ve onarım gerektiren alan ve işlerin bakımı, bina içi ve bahçe temizliği, çöplerin temizlenmesi, alınması gibi çeşitli ihtiyaçların düzenli bir şekilde yapılabilmesi için gerekli olan aidatların her ay düzenli şekilde ödenmesi gerekmektedir. Ödemelerin gecikmesi veya yapılmaması durumunda çözüm sağlayıcı birtakım hukuki işlemler gerçekleştirilmektedir.

Kat Mülkiyet Kanunu kendine özgülüğü ile, kat maliklerinin ödemesini geciktiği/ ödemediği aidatların tahsilatında hukuki kolaylıklar ve öncelikler sağlayıcı hükümler içermektedir. Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz. Bu tip durumlarda, muhatap kat maliki için yönetici icra takibi başlatabilir. Yönetici başlatmazsa, yönetici yoksa bu icra takibini herhangi kat maliki de başlatabilir. Her iki takip için de kat malikleri adına Kat Mülkiyeti Kanunu’nun verdiği özel yetki ile yapılır. Tahsil edilen para site yönetimi kasasına girer. Kat malikinden icra ile tahsil edilemeyen tahsilat, kiracı veya sükna hakkını kullanan kişiden ihtar veya icra takibi ile tahsil edilir. Bu yolla da tahsil edilemeyen site aidatı 9. madde ile ipotek istemiyle mahkemeye taşınır. Mahkemece tespit edilen borcunu ödemeyen kat malikinin bağımsız bölümü üzerine, varsa yöneticinin yoksa kat maliklerinden birinin yazılı istemiyle bu borç tutarı için, diğer kat malikleri lehine kanuni ipotek hakkı tescil edilir. Türk Medeni Kanunu’nun 893. maddesinin son fıkrası hükmü burada da uygulanır.

Kat maliklerinin, gider borcunu ödemeyen kat maliki veya diğer sorumlulardan olan alacakları önceliklidir. Ortak giderlerden ve avanstan kendine düşen borçları ödemediği için hakkında iki takvim yılı içinde üç defa icra takibi dava takibi yapılmasına sebep olan malikin bağımsız bölümün devri için, diğer kat malikleri hakimden talepte bulunabilir. Bu gibi bir kat maliki hakkında, bağımsız bölümün mülkiyetinin hükme en yakın tarihteki değeri o kat malikine ödenerek bu mülkiyetin diğer kat maliklerine, arsa payları oranında devredilmesi için davanın açılması, aksi kararlaştırılmış olmadıkça, diğer kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğuyla karar vermesine bağlıdır.  Bu karara rağmen kat maliklerinden bir kısmı bu davayı açmak istemezse, davayı öteki kat malikleri açar ve hakim hüküm vermeden önce devir bedelinin ileride hak sahibine ödenmek üzere bankada üçer aylık vadeli hesaba yatırılması ve makbuzunun ibrazı için davacılara resen belirleyeceği uygun bir süre verir.  Devir bedelinin süresi içinde yatırıldığına ilişkin belge ibraz edildiğinde ve davanın kabulü halinde hakim, davalının bağımsız bölümünün mülkiyetinin davayı açmış olan kat maliklerine arsa payları oranında devredilmesine ve devir bedelinin işlemiş faiziyle birlikte davalıya ödenmesine karar verir.

Sohbeti Aç
💬 Yardım ister misiniz?
İmza Bina Yönetimi
Merhaba 👋
Aidat Alacağının Takibi Nasıl Yapılır? ile ilgili bilgi almak ister misiniz?